Đồng hồ đo và hiển thị số (CS1) - Digital Panel Meter


Đồng hồ đo và hiển thị (CS1) :

Nhiệt độ, Volt, Ampe, Watt, Tần số Hz, Điện trờ Ohm

 Output: 0(1)~5V, 0~10V, 0~10mA, 4~20mA

 

 

Download đồng hồ đo Volt/Ampe CS1-VA

CS1-T    (Temperature Indicator)

Input Measuring Range:                                            Output:

P1: Pt100Ω -50.00~199.99°C                                  1 Relay

P2: Pt100Ω -150.0~800.0°C                                    0(1)~5V

K: Type K 0.0~1200.0°C                                          0~10V

J: Type J  0.0~750.0°C                                            0~10mA

E: Type E 0.0~1000.0°C                                          0(4)~20mA

T: Type T 0.0~400.0°C                                            RS485 (Port)

R: T/C type R 400~1600°C

S: T/C type S 400~1600°C

B: T/C type B 400~1800°C


CS1 - VA    VOLT/CURRENT Indicator 

Input Measuring Range DC/AC/TRMT                      Output:

Voltage:    0~50/~100mV                                         None

                 0~199.99mV                                            1 Relay

                 0~1.9999V                                               0(1)~5V

                 0~19.999V                                               0~10V

                 0~199.99V                                               0~10mA

                 0~300.0V                                                 0(4)~20mA

                 0~600.0V                                                 RS485 (Port)

Curren    0~199.99µA

               0~1.9999mA

               0~19.999mA

               0~199.99mA

               0~1.9999A

               0~5.000A

               0~10.000A


CS1 - F (FREQUENCY INDICATOR)

Input Frequency                                                   Output

0.01Hz~50Hz                                                        None

0.01Hz~100KHz                                                   1 Relay

0.01Hz~140KHz                                                   0(1)~5V / 0~10V

                                                                             0~10mA / 0(4)~20mA

                                                                             RS485 (Port)


CS1 - PM (POTENTIOMETER INDICATOR)

Input measuring Range                                       Output

0 Ω ~ 50 Ω / ~2.0 KΩ (3 wire)                             None

0 Ω ~ 2 KΩ / ~100.0 KΩ (3 wire)                        1 Relay

                                                                             0(1)~5V / 0~10V

                                                                             0~10mA / 0(4)~20mA

                                                                             RS485 (Port)


CS1 - PR (PROCESS INDICATOR)

Input Range                                                         Output

0(4)~20mA / 0~10mA                                          None

0~10V / 0(1)~5V                                                 1 Relay

0~10V/0(4)~20mA (all in one)                             0(1)~5V / 0~10V

Specify A Input                                                    0~10mA / 0(4)~20mA

Specify V  Input                                                    RS485 (Port)