Bộ điều khiển nhiệt độ (TB) - Temperature Controller


 Setup option: Pt100Ω -199.9~600ºC/ 0~600ºC, K: 0~1200ºC, J: 0.0~400.0ºC/0~1200ºC, E: 0~100ºC, T: -199.9~400.0ºC, R: 0~1796ºC, S: 0~1796ºC, B: 0~1820ºC, N: 0~1300ºC, W: 0~2320ºC, L: 0~800ºC, PLII: 0~1390ºC

 

 

Chi tiết kỹ thuật

TB100: 48x48mm

TB400: 48x96mm

TB600: 96x48mm

TB700: 72x72mm

TB900: 96x96mm

Measuring Range

Resolution

Input impedance

Thermo-couple

K

0.0~400.0°C /0~1200°C

≥1M ohm

J

0.0~400.0°C /0~1200°C

≥1M ohm

E

0~1000°C

≥1M ohm

T

-199.9~400.0°C /0.0~350.0°C

≥1M ohm

R

0~1796°C

≥1M ohm

S

0~1796°C

≥1M ohm

B

0~1820°C

≥1M ohm

N

0~1300°C

≥1M ohm

W

0~2320°C

≥1M ohm

PLII

0~1390°C

≥1M ohm

U

-199.9~400.0°C / 0.0~400.0°C

≥1M ohm

L

0~800°C

≥1M ohm

Pt100Ω

 

-199.9~600.0°C /0~600°C

≥1M ohm

Current

 

0~20mA

2.4 ohm

 

4~20mA

2.4 ohm

Voltage

 

0~50mV

≥1M ohm

 

0~10V

≥20K ohm

 

1~5V

≥10K ohm