Bộ chuển đổi tín hiệu 4~20mA


 

Bộ chuyển đổi tín hiệu 0~5A, 0~1A, 12V, 24V, 48V, 100V, 120V,150V, 220V, 300V, 600V

4~20mA, chuyển đổi điện trở, nhiệt độ, biến tần...

đầu ra lựa chọn

4~20mA, 0~5V, 0~10V...

Dowload Data